Tillsammans värnar vi om empati, trygghet, respekt, öppenhet och glädje

 
peka.png
 
 
 
map.png
 

Tema som röd tråd under året

Vår verksamhet är temainriktad vilket innebär att vi väljer ut en bok eller figurer som kan belysa olika viktiga ämnen. I temaarbetet involverar vi barnens intressen och behov. Genom handdockor och figurer kan vi arbeta med empati, kreativitet och att främja barnens språkutveckling och fantasi. Temat går som en röd tråd genom verksamheten och inspirerar vårat skapande, dramaleken, sång och musik. Även den fria leken inspireras av temat.

 
respekt.png
 

Barnens inflytande med respekt och förståelse

Vi vill lära barnen att visa respekt för andra genom att få förståelse och insikt i våra och andras likheter och olikheter. Både flickor och pojkar skall känna att de har lika stort inflytande över verksamheten och samma möjlighet att få göra det som intresserar dem.

Vi vill att barnen skall våga ta ansvar för sina handlingar och att hantera konflikter. För att uppnå detta är det viktigt att alla barn känner sig trygga och lika viktiga. Vi pratar tillsammans med barnen om dessa frågor där alla får komma till tals och lyssna på varandra. 

Varje dag har vi samling med alla barn och vuxna där vi bekräftar vem som är här och inte här. Här lyfter vi fram vad vi gör på respektive dag och har sånger och lekar som återkopplar till det vi har gjort eller skall göra. Detta ger barnen trygghet, sammanhang och en möjlighet att prata och lyssna på sina kompisar. Här pratar vi också om saker som hänt och barnen får möjlighet att tycka och påverka så vi gemensamt kan komma fram till olika lösningar om hur vi går vidare.

Våra samlingar är ett viktigt forum där vi vill ge barnen inflytande över verksamheten och där de får uttrycka sina tankar och åsikter. Detta ger dem också en första inblick i vad demokrati innebär.

 
gympa.png
 

Rörelse och motorik

De äldsta barnen har gymnastik en gång per vecka och de yngsta rytmik. Där kan alla vara med efter sin förmåga. Vi vill förmedla att det är roligt att röra på sig och det gör vi på olika sätt genom ”Miniröris” från Friskis och Svettis, hinderbanor eller olika rörelselekar. De yngre barnen har rytmik med olika rörelsesånger från Klara färdiga gå och Samarbetslekar.

Barnen får också chansen att utveckla sin grovmotorik genom dagliga utevistelser och särskilt under våra skogsutflykter. Finmotoriken får de möjlighet att träna vid olika skapande aktiviteter och konstruktionslek. Vi försöker erbjuda ett varierande pyssel och byggmaterial så som återvunnet material och det vi hittar i skogen, som barnen kan skapa med.

 
språk.png
 

Språkutveckling och samtal

Vi vuxna använder ett varierat språk och undviker inte svåra ord utan försöker istället förklara.
Vi tar alla chanser till att få igång diskussioner om allt möjligt och omöjligt med barnen i alla olika situationer så som måltider, samlingen, fria leken och tambursituationen. Extra viktigt är det att vi pratar om allt vi gör med de yngsta barnen, vilket gynnar språkutvecklingen och skapar trygghet. Förutom detta har vi språksamlingar där vi tränar språklig medvetenhet på olika lekfulla sätt. Vi har också veckans sång och veckans ramsa för att ge barnen chansen att lära sig nya sånger och ramsor.

 
natur.png
 

Matte, teknik och naturkunskap

Vi får in matte naturligt i många olika sammanhang, vi har som vi säger matte-glasögon på oss. Vi får in matte när vi dukar, delar frukt, på samlingen, i skogen och i leken finns det många tillfällen att utmana barnen i matte-tänk. Precis som med matte kan man få in både teknik och naturvetenskap i många sammanhang. Under fria leken både inne som varför tornet rasade och ute när vi letar efter insekter på gården. I skogen finns det också många möjligheter att utforska dessa ämnen, så som hitta tre långa pinnar, vilket djur har ätit på kotten och hur träden ser ut i olika årstider och varför.

Vi går till skogen för barnen skall lära sig vara rädd om våra djur och natur och för att uppskatta naturen i våran omgivning. Där följer vi årstidernas växlingar och använder naturen till att stimulera naturkunskap och barnens matematiska tänkande. Naturen bidrar också till barnens fantasi och rörelse då det inte finns några färdiga lekredskap.

 
skola.png
 

Förberedelser för skolstarten

För barnen som går sitt sista år på Skeppsskorporna har vi femårsklubb. Det har vi för att de äldsta barnen ska få känna sig lite speciella och få utmaningar som passar dem, men också som en förberedelse inför skolan. Under våren samarbetar vi med Holmenstyr och då tillverkar och fyller vi våra egna böcker. Vi har också en gemensam plan med skolan för hur överinskolningen skall gå till.